การตลาดออนไลน์

การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing และหรือ E-Marketing คือการทำการตลาดด้วยเครื่องมืออินเตอร์เน็ตและเ็บไซต์ ผ่านการโปรโมต เว็บไซต์ อย่างถูกต้องถูกวิธี เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มช่องทาง การขาย เพิ่มยอดขาย ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น

E-Marketing ย่อจาก Electronic Marketing และหรือ “การตลาดอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง  การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัย สะดวก กับการใช้งาน เข้ามาเป็นเครื่องมือ เช่น คอมฯ โทรศัพท์  แท๊ปเล็ท ฯลฯ ที่จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยเครือข่าย Internet  กับ กระบวนการทางการตลาด

การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด  ให้ได้อย่างลงตัว ตรงกับความต้องการ ของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย เช่น ยอดขาย และการโปรโมทชื่อเสียง ของบริษัท หรือองค์กร

E-Marketing เป็นแนวความคิดทางการตลาด และทางเทคนิค รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้าน ทั้งด้าน

การออกแบบ (Design),

การพัฒนา (Development),

การโฆษณาและการขาย (Advertising and Sale)

(ตัวอย่างกิจกรรม ทางการตลาดออนไลน์  เช่น Search Engine Marketing, E-mail Marketing, Affiliate Marketing  ฯลฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการสร้างมูลค่า  ให้แก่  ธุรกิจและลูกค้า เนื่องจากระบบฯ จะตอบสนองในลักษณะของงานต่างๆ ได้อย่ากว้างขวาง เช่น  การจัดเก็บประวัติ และ พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ได้  รวมถึง ยังรองรับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมือประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ทำไม่ได้อย่างสิ้นเชิงnet)

 

กระบวนการในการจัดการทางการตลาด

1. การบ่งชี้ชัด (Identifying) สามารถทำการจำแนกแยกแยะได้ว่า ลูกค้าของคุณเป็นใคร  มีความต้องการอะไร  ลูกค้าอยู่ที่ไหน และ พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างไร

2. การคาดหวังของลูกค้า (Anticipating) การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการทำ E-Marketing  ใช้ความสามารถของอินเทอร์เน็ตเพิ่มช่องทาง ให้กับลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกมาก ยิ่งขึ้น

3. ความพอใจของลูกค้า (Satisfying)  การใช้งานง่าย การสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ถือเป็นความสำเร็จในการทำ E-Marketing ในการเพิ่มขึ้นของลูกค้าเพราะเข้าใจความต้องการ ความพึงพอใจ ของลูกค้า

 

หลักการทำ   การตลาดออนไลน์ ( E-Marketing )

ระบบโปรแกรมแบบอัตโนมัติ ระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อะไรที่ตอบสนองลูกค้าได้  ทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าจากเรา

สิ่งสำคัญ คือ  1) การใช้ชื่อเว็บไซต์(โดเมน) ที่ทำให้จำง่าย หรือมีความหมายที่  เกี่ยวข้องกันกับเนื้อหา ของเว็บ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก   2)  สินค้าและราคา เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด ที่ต้องเปรียบเทียบกับ คู่แข่ง ต่อความต้องการได้ดีกว่ากัน  3)  การให้ Options แก่ลูกค้า ได้เลือก ได้ปรับแต่งรูปแบบ หรือสินค้า ได้ด้วย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ   4) ทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมา ซื้อซ้ำ หรอแนะนำให้ลูกค้าท่านอื่น ต่อๆไป เพื่อให้เราเป็นหนึ่ง ในเว็บไซต์ที่ลูกค้าจำได้  จึงต้องสร้างความจดจำนี้  5)  การวางตำแหน่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารับรู้นั้น ต้องวางตามความต้องการ ของลูกค้า  ระบบก็ต้องตอบสนองการเปลี่ยน ตำแหน่งการวางได้ เคลื่อนตำแหน่ง ของการวางนั้นตามความต้องการใหม่ ได้